Strona główna  >   Obowiązek zachowania tajemnicy
Obowiązek zachowania tajemnicy
  • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  • Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.
  • Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego.
  • Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym przepisami tej ustawy.
Kontakt

tel. +48 601782480
Doradca Podatkowy